Articles

  • redne revizije računovodskih izkazov (letnih poročil)
  • revizije za potrebe prisilnih poravnav
  • revizije stvarnih vložkov
  • revizije za potrebe pripojitev, spojitev ali razdružitev družb
  • revizije obveznosti
  • revizije o namenski porabi sredstev
  • Davčno svetovanje s področja davka od dohodka pravnih oseb in DDV
  • Poslovno - podjetniško svetovanje s področij izgradnje sistema notranjih kontrol in preveritve delovanja sistemov notranjih kontrol
venlafaxine price
gabapentin price